Rodina a církev

19. březen 2021- 26. červen 2022 slavíme ROK RODINY

Papež František oznámil na svátek Svaté rodiny svůj záměr, vyhlásit od 19. března 2021 Rok rodiny.

Rok rodiny má tyto cíle:

 • Sdílet obsah apoštolské exhortace Amoris laetitia, aby “lidé prožívali evangelium rodiny jako radost, která naplňuje srdce a celý život” (AL 200). Rodina, která objevuje a zažívá jak radost z daru, který má, tak z daru, kterým je pro Církev a společnost, ” se může stát světlem v temnotě světa” (AL 66). A dnešní svět toto světlo rozhodně potřebuje!
 • Ukazovat, že svátost manželství je dar, který v sobě nese sílu k proměně lidské lásky. Za tímto cílem musí kněží a rodiny jít společně a uplatňovat smysl pro spoluodpovědnost a vzájemně se pastoračně doplňovat podle různých povolání v Církvi (srov. AL 203).
 • Uschopnit rodiny k aktivnímu apoštolátu. K tomu je zapotřebí, “aby evangelizační a katechetické úsilí bylo zaměřeno do rodiny” (AL 200).  Po čase se rodina učedníků změní v rodinu misionářů.
 • Učit mladé lidi tak, aby si uvědomili, že je důležité růst v pravdě lásky a ve vědomí sebe jako daru ve všem, čemu se věnují.
 • Rozšiřovat příležitosti pro apoštolát rodiny tak, aby zahrnoval manželské páry, děti, mladé lidi, starší osoby a situace, kde se projevuje křehkost rodiny.

Na webové stránce věnované Roku rodiny je uvedeno dvanáct námětů k pastorační péči s ohledem na exhortaci papeže Františka o lásce v rodině Amoris laetitia. Papež zve místní církve, aby rozvíjely na svých úrovních aktivity v souladu s lokálními podmínkami a potřebami.

O jaké náměty se jedná:

 1. Posílit pastorační programy pro přípravu na manželství na diecézní a farní úrovni (srov. AL 205-222), a nabídnout vzdálenou, bližší a bezprostřední přípravu na manželství, jakož i doprovázení mladých manželů. Tato odpovědnost je svěřena zejména manželským párům, které se spolu s kněžími stávají společníky na cestě se snoubenci a těmi, kteří jsou na začátku manželského života.
 2. Podporovat pastorační službu doprovázení manželů prostřednictvím formace a času věnovaného modlitbě a duchovnímu rozvoji, aby manželé mohli získat povědomí o daru a milosti svátosti manželství. (viz AL 58nn a 223-230).
 3. Organizovat setkání pro rodiče o vzdělávání dětí o současných výzvách (viz AL 172nn a 259-290), jako reakci na radu papeže Františka, který navrhuje, aby se rodiče pokusili pochopit co znamená: „Snažíme se zjišťovat, ,kde´ jsou děti na svojí životní cestě?“ (AL 261).
 4. Podporovat setkání vedoucí k zamyšlení a diskusi o kráse a výzvách rodinného života (viz AL 32nn a 89nn), která by měla rozšířit obzory jak z hlediska uznání hodnoty rodiny na společenské úrovni, tak vytvářet dobře fungující sítě kněží a rodin. Kněží a rodiny mohou svým vlastním sdílením a svědectvím doprovázet ty, kteří se potýkají s problémy.
 5. Posílit doprovázení párů v krizi (viz AL 232nn) a formovat je k postoji, který jim pomůže vidět výzvy jako příležitost stát se silnějšími a růst v lásce.
 6. Zapojit manželské páry do diecézních a farních struktur a služby rodinám (srov. AL 86-88) a znovu promyslet formaci pastoračních pracovníků, seminaristů a kněží, aby mohli plodně spolupracovat s rodinami a čelit výzvám dnešního světa (srov. AL 202nn). Za tímto účelem bude důležité podporovat vzájemnost mezi “rodinnou-domácí církví” a Církví (AL 200), aby se mohli navzájem objevovat a vážit si jeden druhého jako nenahraditelného daru.
 7. Podporovat misionářské povolání v rodinách (srov. AL 201, 230 a 324) v časech věnovaných formaci pro evangelizaci a misionářské iniciativy (např. u příležitosti přijímání svátostí dětmi, během přípravy na manželství, o výročích nebo důležitých liturgických okamžicích).
 8. Vypracovat programy pastorační péče o seniory (viz AL 191-193), které se snaží překonat kulturu „hromadící odpad“, společenskou lhostejnost, a podporovat iniciativy, které budují mosty napříč různými fázemi života a zároveň činí starší osoby aktivními subjekty v pastorační péči.
 9. Začlenit službu mládeže do iniciativ, které reflektují a diskutují o otázkách rodiny, manželství, cudnosti, otevřenosti k životu, používání sociálních médií, chudoby a úcty ke tvoření (viz AL 40). Musíme dokázat posilovat nadšení mladých lidí, jejich schopnosti plně se oddat velkým ideálům a čelit výzvám, které tyto ideály s sebou přináší. Zvláštní pozornost by měla být letos věnována dětem, aby si uvědomovaly „rok rodiny Amoris laetitia” a navrhované iniciativy.
 10. Podpořit přípravu na X. světového setkání rodin katechezemi a pracovními materiály, které rodiny doprovodí k setkání se Svatým Otcem.
 11. Zahájit iniciativy týkající se doprovázení a schopnosti rozlišování ve zraněných rodinách (srov. AL 50nn, 241nn a 291nn) s cílem pomoci jim objevit a uskutečnit jejich poslání v rámci vlastní rodiny a komunity, počínaje křtem.
 12. Organizovat setkání ve farnostech a komunitách, včetně skupin pro důkladné studium Amoris laetitia, s cílem zvýšit povědomí o konkrétních pastoračních nabídkách jednotlivých církevních společenství (srov. AL 199nn).

V rámci roku rodiny se připravuje:

 1. Fórum: “Jak jsme na tom s Amoris laetitia?“ se bude konat od 9. do 12. června 2021. Pozváni budou zodpovědní biskupských konferencí za pastoraci rodin, mezinárodních hnutí a rodinných sdružení.
 2. 10 Videí Amoris laetitia: Svatý Otec vysvětlí kapitoly apoštolské exhortace společně s rodinami. Rodiny se budou sdílet o svém každodenním životě. Každý měsíc bude zveřejněno nové video s cílem podnítit pastorační zájem o rodinu v diecézích a farnostech po celém světě.
 3. #IamChurch: série videí o víře a zapojení osob se zdravotním postižením v církvi.
 4. “Doprovázet rodiny”: 12 konkrétních pastoračních námětů na cestu s rodinami, inspirovaných Amoris laetitia.
 5. XX. světové shromáždění rodin v Římě v roce 2022: vyzývají se diecéze a rodiny po celém světě, aby se sdílely a do hloubky reflektovaly katecheze zajišťované římskou diecézí, a aby se zavázaly realizovat příslušné pastorační iniciativy.
 6. Oslava dne prarodičů a starších lidí: budou poskytnuty zdroje pro rodinnou spiritualitu, pastorační formaci, pro přípravu na manželství, vzdělávání mladých lidí v emoční zralosti, pro posvěcení manželských párů a rodin, které každý den žijí z milost svátosti.

Brožura Year Amoris Laetitia Family (v angličtině)…zde

Budou uspořádána mezinárodní akademická sympozia zacílená na důkladné pochopení obsahu a dopadu apoštolské exhortace v návaznosti na vysoce aktuální otázky, které se dotýkají rodin po celém světě.

Ženská genialita, konference laiků i zapojení manželů do života farností

Stručný výstup ze zasedání Dikasteria pro laiky, rodinu a život

V listopadu 2019 se poprvé ve Vatikánu setkali členové a konzultoři Dikasteria pro laiky, rodinu a život. Nabízíme výstupy jednání a děkujeme za spolupráci Sekci pro mládež Praha, jejíž text z časopisu Budoucnost církve zveřejňujeme.

Manželům nablízku – krize skrývá naději

Mezinárodní seminář Manželům nablízku přivítal na devět desítek zájemců z řad lektorů příprav na manželství, odborníků, kněží i laiků. Nabídl témata: Liturgie jako faktor sociální integrace a adaptace, kterou pronesl Doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.; O potřebě naslouchání a sdílení jako projevu zdravého křesťanství promluvil ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, ThD.;

Seminář Manželům nablízku II.

Po úspěšném Semináři Manželům nablízku I. proběhlo jeho pokračování Seminář Manželům nablízku II. Nabídl témata spojená se službou naslouchání druhým, rozpoznání krizových signálů v manželství a zkušenosti těch, kteří se už řadu let věnují manželům v těžkostech a další. Speciálním (online) hostem byli manželé Rino a Rita Ventrigliovi, kteří sami stáli před rozvodovým řízením. Přednášeli i manželé Imriškovi, kteří řadu let působí v Domu prijatia Rodinkovo na Slovensku, kde realizují kurz Manželia v ťažkostiach. Seminář se proběhl v sobotu 30.11. 2019, 9:30 – 15:00, v Hotelu Continental, Brno. Program. Přednášky nabízíme zde.

Iniciativa Manželům nablízku nastartuje naslouchání ve farnostech

Anonymita, míjení se ve farnostech, bolesti, které mnozí manželé nesou, aniž by je měli komu svěřit, atmosféra, kdy mít problém se „nenosí“, to vše inspirovalo Národní centrum pro rodinu ke vzniku iniciativy Manželům nablízku. Sdílení ve farnostech chce nastartovat jednoduchým nástrojem: nasloucháním. Iniciativa chce přinést úlevu manželům, kteří se ocitli v těžkostech a farnostem přispět k oživení vzájemné důvěry. Základním materiálem je portál www.manzelumnablizku.cz  

Iniciativa pro farnosti – Manželům nablízku

  Mít krizi v manželství je normální. Nejste na to sami.

Znáte situace, kdy nevíte jak dál? Nemusí jít zrovna o krizi, můžete „jenom“ řešit něco, co vám nedá spát. Co v takovém případě uděláte? Obrátíte se bez problémů na někoho ve Vašem okolí, nejlépe z farnosti?

Iniciativa Manželům nablízku chce povzbudit všechny páry ve farnostech, aby se nebály naslouchat těm, kteří potřebují hovořit o svých každodenních těžkostech. Jen tak je možno přispět k tomu, aby se i krizové situace stávaly příležitostí ke vzájemnému růstu a ne začátkem rozpadu vztahu. www.manzelumnablizku.cz

Neboj se, já budu s tebou, zaznělo na semináři Manželům nablízku

Národní centrum pro rodinu s podporou nadace Renovabis pořádalo seminář Manželům nablízku I. Uskutečnil se v sobotu 17. listopadu 2018 v Brně u sv. Jakuba. Mezi téměř stovkou účastníků byl Mons. Josef Nuzík, čtyřicet manželských párů, desítka jednotlivců, čtyři kněží a jáhni.

Světové setkání rodin s papežem Františkem v Kafemlýnku na Radiu Proglas

Rozhovor Ivany Horákové s účastníky letošního srpnového setkání v irském Dublinu přináší řadu postřehů k osobnosti a působení papeže Františka, k   přednáškám a setkáním rodin s hlavou církve. Tlumočník, dabér a dokumentarista Jakub Skřebský nabízí i širší pohled na život katolické církve v Irsku.  Kafemlýnek jsme natočili v úterý 11. září 2018 v Radiu Proglas. Zde je k poslechu.

Shrnutí IX. Světového setkání rodin v Dublinu

Očekávání a posléze inspirace ředitelky Národního centra pro rodinu najdete ve dvou článcích na portálu Církev.cz a zde.

Shrnutí celého Světového setkání rodin v irském Dublinu, jakož i fotografie z celé akce naleznete na tomto odkazu. 

Vyvrcholení Světového setkání rodin v Dublinu

Sobotním festivalem rodin na stadionu v Croke Park a nedělní mší svatou v Phoenix Parku vyvrcholilo IX. světové setkání rodin v irském Dublinu.

Sobotní festivaly jsou příležitostí ke vzájemným svědectvím a společně prožívané radosti. Sobotní program se v tomto ohledu opravdu vydařil. Od čtyř hodin odpoledne se postupně plnil stadion rodinami s dětmi, staršími páry i skupinami zahraničních účastníků.

Dojmy ze Světového setkání rodin v Dublinu

NCR biskup s pop FrancisLetošní, již IX. světové setkání rodin se koná v Royal Dublin Society, rozsáhlém komplexu nízkých budov a velkých travnatých ploch, kde nechybí ani velký fotbalový stadion. Je zde prostor pro paralelně probíhající panely, malý „veletrh“ prorodinných organizací, četné kavárny, místa pro setkávání a v neposlední řadě pro areál „dětské globální vesnice“ a místa pro mládež. Teologicko-pastorační kongres má zajímavá specifika. Jde více o setkání, sdílení a vzájemné povzbuzení než o teoretické úvahy. V Dublinu, více než na předchozích setkáních, se můžete setkat s velikým množstvím aktivně zapojených dobrovolníků. Jejich průměrný věk se pohybuje kolem šedesáti let! Svým chováním dokazují, že pochopili motto Setkání: „radost lásky“, kterou projevují službou druhým. Vždy klidní, ochotní pomoci v nejrůznějších situacích. Ještě pozdě večer v autobusu na cestě domů se starší paní-dobrovolnice vesele baví se spolucestujícími děvčaty, jakoby mezi nimi nebyl žádný věkový rozdíl…

Mezi návštěvníky se pohybuje velká ovce, která je symbolem Irska, a neúnavně se fotí s každým zájemcem. Před panelem věnovaným encyklice Laudato si pobíhají různá „zvířata“ a zvou k účasti na programu. Je zde mnoho rodin s malými dětmi, postiženými členy rodiny nebo starými lidmi na kolečkových židlích. Není těžké se cítit jako doma.

Témata jsou velmi pestrá a zrcadlí rozmanitost zkušeností, radostí i úzkostí rodinného života. Nedá se říct, že by organizátoři při volbě témat zavírali před něčím oči. Irové sice nehovoří o bolestných politických rozhodnutích nedávné doby, která ovlivní společnost, ale opakují, že je nutné se vrátit ke kořenům evangelia, ke Kristu. Stát se opět věrohodnými. Pro nás Čechy je významné slyšet a vnímat, jak důležité je svědectví radosti ze služby druhým a důvěry v Boha, který se narodil do lidské rodiny.

Světové setkání rodin v irském Dublinu – den druhý

Druhý den byla součástí programu také svědectví rodin o jejich životě. Zaujal nás panel věnovaný rodinám z Ruska. Početné rodiny žijí ve velké chudobě. Jak se jedna z přednášejících vyjádřila: “Nemáme ani auto, ani peníze, ale jsme šťastní.” Katolické rodiny vytvářejí společenství, kde tráví společné chvíle na výletech, vzdělávají se, modlí, hrají společenské hry a navzájem se podporují. Berou velmi vážně výchovu dětí. “Chci, aby moje děti vyrostly jako svobodné a odpovědné osobnosti.Je to velmi tvrdá práce”, řekla matka pěti dětí.

Světové setkání rodin v irském Dublinu – den první

 

Z Česka se do Dublinu na Světové setkání rodin vydala skupina poutníků organizovaná cestovní kanceláří Miklas a zástupci Národního centra pro rodinu s biskupem Josefem Nuzíkem z Olomouce.

Témata prvního dne kongresu se soustřeďovala jak na teoretický i praktický pohled na život rodin např. předávání víry v rodině, přínos rodiny pro společnost, na přijetí rodin bezdomovců a imigrantů. Nebude chybět ani prostor pro svědectví rodin z celého světa. Významý prostor je věnován i dětem, jejichž aktivity jsou připraveny v tzv. dětské vesnici.

TV Noe – Rodina podle papeže Františka

Tématem lásky, vztahů a přínosu manželství a rodiny se zabývá pořad TV Noe Rodina podle papeže Františka. Moderátor P. Daniel Vícha požádal o krátkou úvahu biskupa pro pastoraci rodin Josefa Nuzíka. Do studia pak pozval Jana Zajíčka – Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě a Ivanu Horákovou – Národní centrum pro rodinu. Společně hovořili o současném životě rodiny podle papeže a jeho exhortace Amoris laetitia (Radost z lásky). Pořady jsou ke zhlédnutí zde.

Pořady vznikly jako příprava na blížící se Světové setkání rodin s papežem Františkem v irském Dublinu. Devátý ročník těchto setkání se uskuteční od úterý 21. do neděle 26. srpna 2018. Součástí setkání je Teologicko pastorální kongres (22. – 24.8.), jehož program vychází z kapitol papežovy Amoris laetitia. Sobotní podvečer (25.8.) bude patřit Festivalu rodin, který začne v 19:30 SEČ (Středoevropského času). Vyvrcholením setkání je nedělní mše svatá (26.8.) za účasti papeže Františka. Předpokládaný začátek je v 15:30 SEČ. 

P.Josef Nuzík biskupI.Horáková NCR

XVII. mezinárodní konference o rodinné politice: “Mohou opatření rodinné politiky ovlivňovat rozvodovost?”

16. dubna 2018 proběhl v Senátu PČR již XVII. ročník mezinárodní konference o rodinné politice s názvem “Mohou opatření rodinné politiky ovlivňovat rozvodovost?” Zájem o téma byl veliký, jednací sál Senátu byl zcela zaplněn. Pozornost nevzbudilo jen téma, ale i renomovaní přednášející: Daniela Kovářová, Pavel Rataj, dvojice psychologů z Liberce Hana Heindorferová a David Cichák nebo Jeroným Klimeš.

Kulatý stůl na téma Manželství 21. století

Národní centrum pro rodinu iniciovalo obsah kulatého stolu “Manželství 21. století”, vysílaného na TV Noe. Mluvilo se zde o potřebách manželských partnerů i dětí a rodičů, proč a jak na sobě pracovat a jak směřovat ke spokojenému životu spolu. Našimi hosty byli: psycholožka a maminka sedmi dětí PhDr. Dana Němcová, dále pedagožka a politička, angažovaná v oblasti manželství a rodiny, Mgr. Nina Nováková a katolický kněz doc. dr. Aleš Opatrný, který duchovně doprovází manžele i lidi se zkušeností s rozvodem.

Záznam naleznete: http://www.tvnoe.cz/video/17464 

Základní dokumenty

 • Familiaris consortio, apoštolská adhortace Jana Pavla II. o úkolech křesťanské rodiny v současném světě, Vatikán 1981, Zvon, Praha 1992.

Druhý vatikánský koncil – o manželství a rodině

Církev a rodina u nás

 • Ve dnech 25. a 26. dubna 2017 proběhlo 109. plenární zasedání České biskupské konference (ČBK), jednání sboru českých i moravských biskupů a zástupců řeholních společenství působících v ČR. Mezi ústřední témata patřily otázky týkající se rodiny a evangelizace, TS ČBK 26. 4. 2017»
 • Rada pro rodinu ČBK k úpravám sazeb sociálního pojištění, TS ČBK 24. 1. 2016»
 • Rada pro rodinu ČBK k prioritám péči o potomky, TS ČBK 22. 12. 2015». Rada pro rodinu je poradní sbor, který si všímá společenských podmínek a proměn, jež se v životě rodin nějak odrážejí, a nabízí svůj úhel pohledu na jevy a skutečnosti, jimž dnešní rodina čelí.
 • Druhý ročník veřejného diskuzního setkání Na cestě k dialogu v církvi v Olomouci nese název Rodina v církvi. Setkání reaguje na výzvu papeže Františka k dialogu v církvi k podzimní Synodě o rodině. Více:
 • Studijní den ČBK nad Lineamenty pro synodu o rodině v Brně, TS ČBK 26. 3. 2015»  
 • Prohlášení českých a moravských biskupů k Synodě o rodině a Národní pouti rodin v roce 2014 s názvem Rodina a chudoba v ČR na: http://tisk.cirkev.cz
 • Olomoucké centrum pro rodinný život nabízí texty pro společenství manželů. Více»
 • Pastýřský list biskupů ke světovému setkání rodin v Miláně 2012.
 • Pobočka Institutu Jana Pavla II. pro manželství a rodinu by mohla v dohledné době vzniknout i v České republice. Více na: http://tisk.cirkev.cz

Rodina potřebuje nejen podporu, ale především ocenění

Česká biskupská koA.Růžičková Kerestešovánference ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu (NCR) uspořádala v Praze Snídani s novináři. K tématu Slučitelnost rodiny a zaměstnání promluvila herečka Andrea Růžičková Kerestešová, majitelé grafického studia manželé Blanka a Pavel Kulišťákovi a ředitelka (NCR) Marie Oujezdská.

 „Rodičovství musí být trendy“, uvedla Andrea Růžičková, která sdílela radost svého mateřství a manželství. Podotkla, že je maminkou začátečnicí a má radost ze své životní změny, od které ji řada kolegů odrazovala. Vyzdvihla současně význam předmanželské přípravy, v rámci níž byli se snoubencem nuceni odpovědět si na otázky, které by jinak neřešili.

Manželé Kulišťákovi mají čtyři děti a přítomným přiblížili svou cestu od plného pracovního vytížení s využitím hlídání pro první dítě, až po současnou práci doma s občasnými odchody do grafického studia. „Jsem občas ze svého mateřství hotová. Někteří píšou blogy, o tom, jak je vše krásné, skvělé, ale je potřeba říkat pravdu, že život v rodině je občas dost náročný“, sdělila paní Blanka s na odkazem jednu umělkyni, která publikuje z rodinného života jen to krásné. 

Ze strany státu, podle slov Marie Oujezdské, chybí jasná zakázka: k čemu stát vlastně rodinu má. „Rodina si nezaslouží jen podporu, ale především ocenění. Je třeba prezentovat společenský význam mateřství a otcovství a nedělat z něj překážku profesního růstu a podpořit politickou reprezentaci k formulování svých očekávání vůči rodině a měřítek uspokojivého společenského vývoje.“ Rodiče mají mít možnost skutečně harmonizovat rodinu a profesi, aniž by pociťovali, že práce pro rodinu je jejich pouhou soukromou aktivitou nehodnou společenského ocenění. Současná diskuse ke slaďování rodiny a zaměstnání představuje jedinou vizi a sice co nejrychlejší návrat matek do zaměstnání. Podle slov Marie Oujezdské to ale není řešení. Práce pro rodinu je nezastupitelná a nestačí proto jen hovořit o nabídce flexibilních úvazků. Další problém je, že se nehovoří o tom, proč vůbec rodinu mít. Je třeba odpovědět nejen na to jak zvládnout rodičovství a práci, ale hlavně proč to zvládnout. „Rodičovství nabízí velký psychosociální rozvoj osobnosti. Péče o děti tedy nerozvíjí pouze je, ale i rodiče samotné,“ doplnila ředitelka Oujezdská.

Farní setkání “Amoris: Mluvme o rodině! Buďme rodinou!” – příprava na Světové setkání rodin s papežem 2018

Letošnímu Světovému setkání rodin s papežem Františkem v Dublinu mají předcházet setkání v našich farnostech. Papež František nabízí šest témat, která vycházejí z jeho apoštolské exhortace Amoris laetitia -„Radost z lásky“. František v ní vyjadřuje naději, že rodiny a všichni, kteří je mají podporovat, budou tento dokument pečlivě a trpělivě studovat. Předkládaný program nazvaný „Amoris: Mluvme o rodině! Buďme rodinou!“ představuje iniciativu setkávání ve farnostech pro všechny, kteří chtějí diskutovat a sdílet se.

KOMPLETNÍ TEXTY PRO FARNÍ SETKÁNÍ najdete zde. Originály textů najdete v anglickém jazyce na oficiální stránce amoris.ie

K podkapitolám farních setkání (většinou označeným č.4 nebo č.5 věnujícím se výkladu Amoris laetitia) jsme si dovolili připravit návrhy otázek, impulzy, které mohou využít moderátoři farních setkání: Realita dnešního rodinného života, Křesťanská vize rodiny, Boží sen o lásce, Manželská láska rostoucí ke zralosti, Z Božího milosrdenství není nikdo vyloučen, Evangelium naděje pro naše rodiny. 

Součástí setkání jsou anglická videa s českými titulky. (Originály najdou zájemci zde.) Názory, které zazní v rozhovorech, nejsou vždy oficiálním stanoviskem církve.

Připojme se modlitbou za rodiny, za vztahy mezi námi Oficiální modlitbou Světového setkání rodin.

Ať je i Vaše farnost obohacena díky rozhovorům o postavení, významu a roli rodiny v církvi a společnosti.

Mluvme o rodině! Buďme rodinou!