09. červen 2006

V. Světové setkání rodin ve Valencii- ,,Rodina první a základní místo předávání víry“

Valencie 1.- 9. 7. 2006

Papež Benedikt XVI. navštívil Španělsko ve dnech 8.-9. července 2006. Benedikt XVI. se na tuto cestu vydal ve stopách Jana Pavla II., který do Valencie svolal světové setkání rodin.

PŘIPRAVNÁ KATECHEZE

Modlitba V. Světového setkání rodin

Božže, jenžž jsi nám ve Svaté Rodině zanechal dokonalý vzor rodinného žživota
prožžívaného ve víře a posluššnosti tvé vůli.
Děkujeme ti za našši rodinu.
Dej nám sílu, abychom zůstávali spojeni v lásce,
velkoduššnosti a radosti ze společného žživota.
Prosíme tě, Pane,
aby tento čas přípravy na světové setkání rodin
byl obdobím intenzívní zkuššenosti víry a růstu naššich rodin.
Pomoz nám v naššem poslání předávat víru,
kterou jsme dostali od svých rodičů.
Otevři srdce naššich dětí,
aby v nich rostlo sémě víry, kterou přijali na křtu.
Posilni víru našší mládežže, aby zrála v poznání Ježžíšše.
Ve vššech manžželských párech rozmnožž lásku a věrnost,
zvlṚtě u těch, které procházejí chvílemi utrpení či obtížží.
Vylej svou milost a své požžehnání na vššechny rodiny světa,
zvlṚtě na ty, které se připravují na nadcházející
světové setkání rodin ve Valencii.
ŽŽehnej rovněž naššemu papežži Benediktovi.
Dej mu moudrost a sílu a dopřej nám,
abychom jej mohli přivítat ve Valencii spolu s rodinami celého světa.
Prosíme o to ve spojení s Josefem a Marii,
skrze Ježžíšše Krista, tvého Syna a naššeho Pána.
Amen.

https://www.rodiny.cz/wp-content/uploads/2021/08/5.-Pripravna-katecheze-Valencie.pdf