01. červen 2020

Ženská genialita, konference laiků i zapojení manželů do života farností

Stručný výstup ze zasedání Dikasteria pro laiky, rodinu a život

V listopadu 2019 se poprvé ve Vatikánu setkali členové a konzultoři Dikasteria pro laiky, rodinu a život. Nabízíme výstupy jednání a děkujeme za spolupráci Sekci pro mládež Praha, jejíž text z časopisu Budoucnost církve zveřejňujeme.

Podněty k aktivitám k posílení identity a křestního povolání laiků

1. Mezinárodní setkání laiků (s důrazem na znamení času, která jsou základem II. vatikánského koncilu a odsud odvozeného chápání laiků; šířit závěry ze setkání zodpovědných za laiky při jednotlivých biskupských konferencí).

2. Podporovat online-katechezi na téma povolání a identita laiků (její součástí by mohly být video dokumenty o svatosti laiků, včetně manželských párů; zúročení svátosti křtu, biřmování, manželství s ohledem na zeměpisnou různorodost a životní stav; pro šíření katechezí lze využít například postní doby).

3. Vybídnout kněze a zvláště biskupy, aby zintenzivnili zapojení laiků do církevního života (kurzy nebo návštěvy Ad limina; laičtí vyučující a vychovatelé v semináři; eventuální spolupráce s Kongregací pro klérus a pro biskupy).

4. V rámci návštěv Ad limina definovat tak zvanou dobrou praxi, která rozvíjí vnímání úlohy laiků v církvi a ve společnosti.

Podněty v oblasti formace laiků k veřejnému životu

1. Uspořádat formační kongres (ve Vatikánu) s představiteli různých společenských oborů z řad laiků, aby jejich přítomnost v daných oborech byla pro společnost zárodkem svatosti (v oblasti podnikání, vědě, komunikaci); konkrétně bylo navrženo setkání tematicky zaměřené na používání prostředků komunikace, sociálních sítí atd).

2. Propagace formačních kurzů k veřejnému životu (pořádání online kurzů, praktických seminářů a workshopů dialogu, videí, dobré praxe atd., do kterých by se zapojili mladí lidé i dospělí, politici, aby šířili sociální nauku církve. Využít návštěv Ad limina a organizovaných událostí jako SDM, Světový den rodin (dále SDR), webové stránky a sociální sítě pro šíření materiálů v různých jazycích).

Podněty pro život rodin

1. Na základě provedených studií (dotazníky, odborné komise) vypracovat směrnice pro přípravu na svátost manželství (před jejím udělením i po něm; zahrnovala by provázení rodin, výchovu dětí atd., ať už ze zkušeností rodin samotných, nebo hnutí, uskupení).

2. Dikasterium by mělo poskytovat materiály pro spolupráci při předávání víry v rodině (newsletter, webové stránky, dokumenty a pastorační zkušenosti v různých jazycích, případná spolupráce s univerzitami atd.)

3. Uvažovat, jak se mohou manželské páry (rodiny) více zapojit do církevních struktur (zúročí se tak svátost manželství, podpoří se komplementární dary každého; jak muži, tak ženy se více zapojí do života církve)

4. Uspořádat seminář na téma kritický přístup k novým technologiím, používání sociálních sítí v oblasti formace rodin.

5. Podpora formace a vyslání misijních rodin, posílit misijní rozměr ve farnostech.

6. Do misálu začlenit texty a modlitby věnované svatým manželským párům.

Návrhy aktivit v oblasti pastorace dětí

1. Podporovat pěstounskou péči a adopci, i na dálku (kampaň; SDM, SDR; předmanželský katechumenát).

2. Podpora přímých mimocírkevních iniciativ pro děti za účelem šíření katolické kultury v různých oblastech (skaut, sport, ekologie, věda atd).

3. Vyzvat papeže k apoštolské exhortaci dětem a/nebo kanonizaci postiženého dítěte.

4. Vytvořit databanku na webových stránkách dikasteria s pastoračním materiálem a zkušenostmi.

Návrhy aktivit pro seniory

1. Podporovat dobrovolnickou službu starým lidem, rodinám v obtížích, shromažďovat dobrou praxi (na diecézní nebo farní úrovni; docenit situaci vdovectví)

2. Propagovat zavedení Světového dne seniorů.

3. Založit program na podporu mezigeneračních vztahů (využít SDM, SDR atd).

4. Vytvořit databázi na webových stránkách dikasteria s pastoračním materiálem a zkušenostmi.

Podněty aktivit ve prospěch žen

1. Vytvořit „think tank“ o ženské genialitě, aby byla lépe doceněna úloha ženy v církvi a ve společnosti (identita a komplementárnost muž-žena, otcovství/mateřství a sňatkovost, přítomnost mužů v pracovních skupinách).

2. Mezinárodní setkání na téma „žena“ (mohlo by zahrnovat témata jako „žena, práce a rodina“, chudoba, vzdělání, komplementární úloha ženy ve vztahu ke kléru/biskupům, ženy pracující v kurii atd. Příležitostí by mohlo dát výročí 25 let konference v Beijingu, pak šířit závěry na místní rovině).

3. Motivovat přítomnost že na zodpovědných místech v kurii a na soudech soudů – diecézní, národní rovina, ve Svatém stolci.

4. Podporovat nástroje, které by podněcovaly prenatální výchovu pro lepší vnímání daru života.

5.  Vytvořit databázi na webových stránkách dikasteria s pastoračními dokumenty a zkušenostmi.

Návrhy aktivit pro mládež

1. Vést pastoraci mládeže směrem k povědomí o povolání (formace z pohledu rozlišování povolání, vypracovat pro mládež a s mládeží v diecézi).

2. Podporovat v mládeži pedagogiku hodnot s dostupnými a objektivními informacemi na téma citová a sexuální výchova, závislosti, integrální ekologie atd. (využít SDM; bylo by možné uvažovat o vydání „Lovecat“ s tématem antropologie a láska; eventuální spolupráce s Kongregací pro katolickou výchovu).

3. Zintenzivňovat doprovázení mládeže ve všech etapách života (období po biřmování, po SDM, projekty pro volný čas, sport, volontariát, pastorace ve škole a v práci; mladí lidé ať doprovázejí další mladé).

4. Jmenovat poradce pro dikasterium z řad mládeže.

5. Pořádat diecézní dny mládeže v misijním duchu (nejen slavení) po vzoru přípravných setkání SDM a těch, která následují po SDM.

Návrhy aktivit církevních hnutí a společenství

1. Podpořit doprovázení hnutí a spolků a jejich vzájemnou spolupráci (věnovat se důležitým tématům, jak interním tak externím, například: sentire cum eclesia, soupodstatnost charismat z ekleziologického pohledu a jeho zohlednění v pastoraci, nová generace leadrů, misijní povolání atd.)

2. Hlubší poznávání jednotlivých hnutí a společenství, upřesnit charakteristiku každého, prohloubit důležitá kritéria za účelem rozlišování těchto skupin (procírkevní duch, veřejný nebo soukromý charakter atd.)

3. Podporovat vzájemná setkávání hnutí a společenství (vytvořit síť), podporovat kontakty zodpovědných za hnutí s biskupskou konferencí (nebo diecézí) pro usnadnění výměny zkušeností a k lepšímu vzájemnému pochopení a sdílení.

Návrhy aktivit v souvislosti s životem

1. Vytvořit trvalou komisi napříč dikasteriemi zaměřenou na lidská práva ve všech životních etapách (lze také rozšířit na další náboženská skupiny a občanské instituce).

2. S prorockým pohledem a vědeckými poznatky přijmout ochranu života ve všech jeho etapách, použít kritéria z encykliky Laudato si´ (postoj „pro život“, do kterého by ústilo vše ostatní: otázka potratů, postižení, chudoba, migrace, staří lidé atd.; vytvořit platformu, která by spojovala různá hnutí pro život; pokud možno spolupráce s dikasteriem pro lidský rozvoj, hledat společná témata).

3. Věnovat se tématu plodnosti a porodnosti (otázky kulturní, poukázání na plodnost, přirozené metody, prenatální život a paliativní péče, přijetí života).

4. Dikasterium by se mělo stát referenčním bodem pro postižené lidi(shromáždit texty papeže o doprovázení rodin nebo jednotlivců, kteří se starají o postižené lidi; inkluze postižených lidí v přípravě na svátosti; zvážit možnost jmenovat poradcem člověka s postižením).

Návrhy napříč všemi tématy

1. Využít návštěvy Ad Limina (protože biskupové shromáždění v biskupských konferencích jsou našimi partnery), abychom shromáždili hodnotné zkušenosti, podpořili a šířili různé projekty.

2. Vytvořit informační středisko nebo databázi na webových stránkách (či stránkách dikasteria) podle různých kompetencí/prací dikasteria.

3. Co se týče jednotlivých návrhů, využít stávajících komunikačních nástrojů, jakými jsou: twitter, krátká videa, dobrá praxe atd.

4. Tam, kde je to možné, upřednostnit spolupráci jednotlivých dikasterií za účelem společné reflexe, podporovat a šířit projekty dikasteria.

5. Využít velkých událostí, jako je SDM nebo Setkání rodin pro propagaci dobré praxe a projektů dikasteria.