29. listopad 2021

19. březen 2021- 26. červen 2022 slavíme ROK RODINY

Papež František oznámil na svátek Svaté rodiny svůj záměr, vyhlásit od 19. března 2021 Rok rodiny.

Rok rodiny má tyto cíle:

 • Sdílet obsah apoštolské exhortace Amoris laetitia, aby „lidé prožívali evangelium rodiny jako radost, která naplňuje srdce a celý život“ (AL 200). Rodina, která objevuje a zažívá jak radost z daru, který má, tak z daru, kterým je pro Církev a společnost, “ se může stát světlem v temnotě světa“ (AL 66). A dnešní svět toto světlo rozhodně potřebuje!
 • Ukazovat, že svátost manželství je dar, který v sobě nese sílu k proměně lidské lásky. Za tímto cílem musí kněží a rodiny jít společně a uplatňovat smysl pro spoluodpovědnost a vzájemně se pastoračně doplňovat podle různých povolání v Církvi (srov. AL 203).
 • Uschopnit rodiny k aktivnímu apoštolátu. K tomu je zapotřebí, „aby evangelizační a katechetické úsilí bylo zaměřeno do rodiny“ (AL 200).  Po čase se rodina učedníků změní v rodinu misionářů.
 • Učit mladé lidi tak, aby si uvědomili, že je důležité růst v pravdě lásky a ve vědomí sebe jako daru ve všem, čemu se věnují.
 • Rozšiřovat příležitosti pro apoštolát rodiny tak, aby zahrnoval manželské páry, děti, mladé lidi, starší osoby a situace, kde se projevuje křehkost rodiny.

Na webové stránce věnované Roku rodiny je uvedeno dvanáct námětů k pastorační péči s ohledem na exhortaci papeže Františka o lásce v rodině Amoris laetitia. Papež zve místní církve, aby rozvíjely na svých úrovních aktivity v souladu s lokálními podmínkami a potřebami.

O jaké náměty se jedná:

 1. Posílit pastorační programy pro přípravu na manželství na diecézní a farní úrovni (srov. AL 205-222), a nabídnout vzdálenou, bližší a bezprostřední přípravu na manželství, jakož i doprovázení mladých manželů. Tato odpovědnost je svěřena zejména manželským párům, které se spolu s kněžími stávají společníky na cestě se snoubenci a těmi, kteří jsou na začátku manželského života.
 2. Podporovat pastorační službu doprovázení manželů prostřednictvím formace a času věnovaného modlitbě a duchovnímu rozvoji, aby manželé mohli získat povědomí o daru a milosti svátosti manželství. (viz AL 58nn a 223-230).
 3. Organizovat setkání pro rodiče o vzdělávání dětí o současných výzvách (viz AL 172nn a 259-290), jako reakci na radu papeže Františka, který navrhuje, aby se rodiče pokusili pochopit co znamená: „Snažíme se zjišťovat, ,kde´ jsou děti na svojí životní cestě?“ (AL 261).
 4. Podporovat setkání vedoucí k zamyšlení a diskusi o kráse a výzvách rodinného života (viz AL 32nn a 89nn), která by měla rozšířit obzory jak z hlediska uznání hodnoty rodiny na společenské úrovni, tak vytvářet dobře fungující sítě kněží a rodin. Kněží a rodiny mohou svým vlastním sdílením a svědectvím doprovázet ty, kteří se potýkají s problémy.
 5. Posílit doprovázení párů v krizi (viz AL 232nn) a formovat je k postoji, který jim pomůže vidět výzvy jako příležitost stát se silnějšími a růst v lásce.
 6. Zapojit manželské páry do diecézních a farních struktur a služby rodinám (srov. AL 86-88) a znovu promyslet formaci pastoračních pracovníků, seminaristů a kněží, aby mohli plodně spolupracovat s rodinami a čelit výzvám dnešního světa (srov. AL 202nn). Za tímto účelem bude důležité podporovat vzájemnost mezi „rodinnou-domácí církví“ a Církví (AL 200), aby se mohli navzájem objevovat a vážit si jeden druhého jako nenahraditelného daru.
 7. Podporovat misionářské povolání v rodinách (srov. AL 201, 230 a 324) v časech věnovaných formaci pro evangelizaci a misionářské iniciativy (např. u příležitosti přijímání svátostí dětmi, během přípravy na manželství, o výročích nebo důležitých liturgických okamžicích).
 8. Vypracovat programy pastorační péče o seniory (viz AL 191-193), které se snaží překonat kulturu „hromadící odpad“, společenskou lhostejnost, a podporovat iniciativy, které budují mosty napříč různými fázemi života a zároveň činí starší osoby aktivními subjekty v pastorační péči.
 9. Začlenit službu mládeže do iniciativ, které reflektují a diskutují o otázkách rodiny, manželství, cudnosti, otevřenosti k životu, používání sociálních médií, chudoby a úcty ke tvoření (viz AL 40). Musíme dokázat posilovat nadšení mladých lidí, jejich schopnosti plně se oddat velkým ideálům a čelit výzvám, které tyto ideály s sebou přináší. Zvláštní pozornost by měla být letos věnována dětem, aby si uvědomovaly „rok rodiny Amoris laetitia“ a navrhované iniciativy.
 10. Podpořit přípravu na X. světového setkání rodin katechezemi a pracovními materiály, které rodiny doprovodí k setkání se Svatým Otcem.
 11. Zahájit iniciativy týkající se doprovázení a schopnosti rozlišování ve zraněných rodinách (srov. AL 50nn, 241nn a 291nn) s cílem pomoci jim objevit a uskutečnit jejich poslání v rámci vlastní rodiny a komunity, počínaje křtem.
 12. Organizovat setkání ve farnostech a komunitách, včetně skupin pro důkladné studium Amoris laetitia, s cílem zvýšit povědomí o konkrétních pastoračních nabídkách jednotlivých církevních společenství (srov. AL 199nn).

V rámci roku rodiny se nabízí:

 1. Fórum: „Jak jsme na tom s Amoris laetitia?“ se konalo od 9. do 12. června 2021. Pozváni přijali zodpovědní biskupských konferencí za pastoraci rodin, mezinárodních hnutí a rodinných sdružení.
 2. Deset videí Amoris laetitia: Svatý Otec vysvětluje kapitoly apoštolské exhortace společně s rodinami. Rodiny se sdílí o svém každodenním životě. Každý měsíc bylo zveřejněno nové video s cílem podnítit pastorační zájem o rodinu v diecézích a farnostech po celém světě.
 3. #IamChurch: série videí o víře a zapojení osob se zdravotním postižením v církvi.
 4. „Doprovázet rodiny“: 12 konkrétních pastoračních námětů na cestu s rodinami, inspirovaných Amoris laetitia.
 5. XX. světové shromáždění rodin v Římě v roce 2022: vyzývají se diecéze a rodiny po celém světě, aby se sdílely a do hloubky reflektovaly katecheze zajišťované římskou diecézí, a aby se zavázaly realizovat příslušné pastorační iniciativy.
 6. Oslava dne prarodičů a starších lidí

Vznikají inspirace a zdroje pro rodinnou spiritualitu, pastorační formaci, pro přípravu na manželství, vzdělávání mladých lidí v emoční zralosti, pro posvěcení manželských párů a rodin, které každý den žijí z milosti svátosti.

Pořádají se mezinárodní akademická sympozia zacílená na důkladné pochopení obsahu a dopadu apoštolské exhortace v návaznosti na vysoce aktuální otázky, které se dotýkají rodin po celém světě.

LIST PAPEŽE FRANTIŠKA RODINÁM

Brožura Year Amoris Laetitia Family (v angličtině)…zde