Státní rodinná politika

Zpráva o rodině 2020 – nově i o stabilitě soužití

Dopady rozvodovosti, význam stability vztahů, hodnota manželství, postavení seniorů ve společnosti a mnohá další data zveřejňuje Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v novém Zprávě o rodině 2020. Je to poprvé, kdy věnuje pozornost stabilitě manželských/partnerských vztahů, přináší poprvé rozsáhlé kapitoly o vztahovém životě rodiny a nepřímo tak potvrzuje užitečnost práce center pro rodinu – center pro mládež.

Prohlášení Rodinného svazu ČR k diskusím o dotačním titulu MPSV: Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení Rodina

V poslední době, zejména od konference Fórum rodinné politiky pořádané MPSV, se množí protichůdné informace o budoucnosti dotačního titulu: od úvah o jeho zrušení až po jeho navýšení na 150% současné výše, jak předpokládá připravovaná aktualizace koncepce státní rodinné politiky.

Tato situace vzbuzuje existenční obavy nejen o osud subjektů poskytujících služby primární prevence, ale i o další směřování rodinné politiky.

Konference MPSV

 • Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí připravil již druhý ročník Fóra rodinné politiky, tentokrát s podtitulem „Budoucnost české rodiny“. Akce se konala při příležitosti Mezinárodního dne rodiny ve dnech 14. až 15. května 2019 v Brně.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí, pořádal ve dnech ve dnech 31. srpna a 1. září 2017 v Parkhotelu Plzeň  1. fórum rodinné politiky – dvoudenní akci, která se konala  s cílem vyvolat soustavnou veřejnou debatu ohledně cílů a zaměření rodinné politiky v České republice. Od příštího roku by se Fórum rodinné politiky mělo konat každoročně na Mezinárodní den rodiny, který je stanoven na 15. května.
 • 14.–15. listopadu 2013 se konala mezinárodní konference v rámci realizace individuálního projektu „Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě” v Hotelu Amarilis, Štěpánská 18, Praha 1. Součástí programu byly přednášky a workshopy s účastí zahraničních hostů na téma flexibilní formy práce a služby péče o děti. Více»
 • 30. listopadu 2010 se uskutečnila VI. mezinárodní konference názvem Podpora rodiny dle programového prohlášení vlády ČR. V programu vystoupila ředitelka NCR Marie Oujezdská s příspěvkem „Alternativní formy péče o děti”. Více»
 • Pátý ročník konference MPSV ČR s názvem Rodina na prahu 21. století se konal 10.–11. 12. 2009 v Praze. Referát na téma „Vývoj společenského pojetí péče jako plnohodnotné práce na pozadí programů Center pro rodinu” přednesla ředitelka NCR Marie Oujezdská.
 • Příspěvky z tematické konference Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti, konané 5. a 6. 2. 2009 v Praze.
 • Mezinárodní konference Raná péče o děti mezi rodinou a státem se uskutečnila 22.–23. listopadu 2007. Příspěvek s názvem Systémový pohled na rané fáze rodičovství. Praktické důsledky přednesl ředitel NCR Josef Zeman. Více»
 • Materiály z mezinárodní konferece o rodinné politice 2006 s názvem Komplexní rodinná politika jako priorita státu aneb je ČR státem přátelským k rodině? Více»
 • Mezinárodní konference Rodina a rodičovství na prahu 21. století – Podoba a proměny rodiny, partnerství a rodičovství v současné společnosti jako výzva pro politickou praxi, Praha, Emauzy, 10.–11. listopadu 2005. Referát s názvem „Společenské determinanty angažovaného rodičovství” přednesl ředitel NCR Josef Zeman.

Legislativa dotýkající se rodiny

 • V Poslanecké sněmovně byly schváleny důležité zákony, které čeká ještě projednání v Senátu a podpis prezidenta ČR: vládní novela zákona o státní sociální podpoře, z. č. 117/1995 Sb. (12. 4. 2017) a tzv. daňový balíček (4. 4.2017). V Senátu byla schválena novela zákona o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb. (19. 4.). Více

 • Vláda schválila návrh ministerstva práce a sociálních věcí, aby jeden z rodičů získával slevy na sociálním pojištění odstupňované podle počtu společně vychovávaných dětí. Návrh nyní zamíří do Poslanecké sněmovny. Nižší odvody se mají týkat všech rodin s více dětmi bez ohledu na výši příjmu. Více TZ MPSV
 • Dne 9. 11. 2016 Poslanecká sněmovna PČR v prvním čtení podpořila novelu k zákonu č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a speciální způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Asociace center pro rodinu, jejímž je Národní centrum pro rodinu členem, zaslala poslancům své stanovisko týkající se podpory lékařek, které chtějí skloubit rodinu a zaměstnání. Více
 • Parlamentní shromáždění Rady Evropy dne 11. 10. opětovně zamítlo institut náhradního, surogátního mateřství (83 poslanců proti, 77 pro). Evropský parlament nepodpořil tento institut již  v dubnu 2015 a označil jej za „praktiku poškozující důstojnost ženy“. Diskuse v parlamentním shromáždění byla velice živá, a to zejména ze strany předkladatelky belgické poslankyně za Stranu zelených a reprodukční lékařky Petry De Sutter ze socialistické skupiny a jejích podporovatelů. Více
 • Poslanci TOP 09 navrhli v červenci 2015 změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Dle jejich návrhu by měl mít každý zákon, který přijme Parlament, tzv. Rodinnou EIA, tedy část, která zhodnocuje jeho vliv na rodiny a rodičovství. Více
 • Rada OSN pro lidská práva v červnu 2015 jednoznačnou většinou 29 hlasů přijata rezoluci, která vyzývá členské státy k podpoře rodiny. ce
 • Aktuálně z legislativy dotýkající se rodin: Sněmovní tisk 275 – Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě a Sněmovní tisk 491, Novela z. č. 245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích a význammých dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpis. Více
 • Od 1. ledna 2014 vešel v účinnost Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., který nově upravuje téměř všechny aspekty života člověka. Jeho součástí je nově i rodinné právo, které nahrazuje stávající Zákon o rodině. Více

Záznam workshopu a další videa z Fóra rodinné politiky

Milí příznivci i náhodní návštěvníci, pod odkazem najdete záznam z workshopu, který na Fóru rodinné politiky pořádalo Národní centrum pro rodinu pod názvem: Je rodina zdrojem společenské prosperity?