28. říjen 2021

XX. mezinárodní konference o rodinné politice

,,Rodinná politika a potřeba udržitelného demografického vývoje v evropském dialogu“

Vážení příznivci rodinné politiky,

nabízíme výstup z XX. ročníku mezinárodní konference o rodinné politice v Senátu, který se konal 19. října 2021. Konference se zabývala současnými překážkami pro založení rodiny. Cílem těchto konferencí je formulovat podněty pro rodinnou politiku v ČR.

Výstupy z konference

Tématem konference byly překážky udržitelného demografického vývoje neboli řešení příčin toho, že se lidem nedaří realizovat svoje přání mít tolik dětí, kolik jich chtějí mít. Je doložitelné, že rodinná přání by stačila na prostou reprodukci a tím by vyřešila demografický problém v České republice.

Současné cíle Zelené dohody pro Evropu paradoxně neberou zřetel na lidský kapitál, bez něhož nejsou myslitelné potřebné inovace ve výzkumu ani udržitelný rozvoj společnosti.

Konferenci zahájila paní místopředsedkyně Senátu doktorka Jitka Seitlová a zástupce výboru pro sociální politiku pan senátor Rostislav Koštial. Zdůraznili aktuálnost tématu.

Současnou demografickou situaci v Evropě a ve světě označil poslanec rakouské Národní rady Norbert Sieber za křižovatku. V roce 2040 bude mít například Nigérie tolik obyvatel, co celá EU. Je proto potřeba vrátit demografické situace a tím rodině tu vážnost, která jí patří. Rodina není překážkou karierního rozvoje, jak by se někdy mohlo zdát. Je nutné vytvářet PRO rodinné klima, ve kterém bude rození a výchova dětí samozřejmostí.

Jana Paloncyová z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí prezentovala výsledky výzkumu bezdětnosti u párů a samostatně žijících osob. Bezdětnost je způsobena vztahovými (68% respondentů deklarovalo nedostatečnou vybavenost partnerskými kompetencemi) a ekonomickými faktory (k nim patří finanční nepřipravenost a nedostatečné možnosti získat bydlení)

Milada Kadlecová z Institutu regionálních informací konstatovala, že současný neuspokojivý trh s byty pro mladé rodiny, neúplné rodiny a seniory nezpůsobuje především nedostatečná bytová výstavba (za posledních 15 let se v průměru ročně postavilo 32 292 bytů), ale nárůst podílu bytů, které jsou obývány pouze jednou osobou, historicky výjimečnou dostupností hypoték a procesem suburbanizace. Pro ČR je navíc charakteristický extrémně vysoký podíl druhého bydlení (nadspotřeba bydlení) a privatizací  bytů po roce 1990. 700 tisíc bytů jsou neobydleny. Stát může pomoci zdaněním bytů, přesunem pracovních příležitostí do upadajících měst a regionů, cílenou sociálně orientovanou podporou, přípravou nových stavebních zákonů, posílením role obcí ve výstavbě nájemních bytů (zejména pro ty, kteří mají s bydlením problémy: mladé rodiny, senioři atd.), podporou nových forem výstavby bytů, podporou výzkumu bydlení a evidencí bytů.

Karin Jurczyk z SRN představila pojem „politika času“, uplatňovaný (nejen) v německé rodinné politice od roku 2006. Je prokázáno, že nedostatek času zatěžuje rodiny více než nedostatek financí. Představila tzv. Optionszeitenmodell (volný časový model pracovního a soukromého života). Ten počítá s rozdělením produktivní životní etapy do více etap než je dosud běžné. Model počítá nejen se zapojením na trhu práce, ale s 9 lety, které je možno věnovat péči v rodině (dětem a seniorům) v délce 6 let, osobnímu dalšímu vzdělávání v délce 2 let a péči o sebe v délce 1 roku. Model tedy počítá jak s dobrovolnictvím, tak péčí, věnované nejen vlastní děti nebo rodičům seniorům.

Markéta Schormová ze sekce zaměstnanosti a práce poradního orgánu Hospodářské komory ČR představila výsledky dotazování mezi zaměstnavateli průmyslových firem, členů sekce. Z výsledků vyplynulo, že se zaměstnavatelé obávají organizačních překážek, zvýšené administrativní zátěže a vyšších mzdových nákladů, často způsobených neznalostí osvobození od povinného odvodu na zdravotní pojištění do výše minimální mzdy u zaměstnanců pečujících o předškolní děti. Zaměstnavatelé by přivítali ze strany státu za poskytování zkrácených úvazků: snížení odvodů na sociální a zdravotní pojištění, zkrácení rodičovské dovolené, podporu flexibilizace péče o děti. Zaměstnavatelé nemají zájem o sdílené pracovní místo podle nové zákonné úpravy.

Katarína Dubělčíková a Valérie Šmýrová z Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě popsaly důvody pro primární prevenci rozpadu soužití rodičů a popsaly programy této prevence. Rozpady manželství a nesezdaného soužití způsobují, že ročně přichází o soužití s oběma rodiči 33 000 dětí, což je téměř 30% nově narozených. Přitom fungující rodina je nejen přáním snad každého, kdo rodinu zakládá, ale je i v zájmu společnosti: narodí se v ní více dětí, je ekonomicky samostatnější=stojí stát méně peněz a vykazuje méně patologií. A co je nejpodstatnější – dobré vztahy nejsou náhoda a kompetence, které těmto vztahům pomáhají, lze prohlubovat. K tomu slouží programy primární prevence. Programy primární prevence poskytují centra pro rodinu v celé ČR. Tyto programy se významně podílí na tom, aby páry nepřicházely do poraden pozdě. Náplň programů primární prevence úzce koresponduje se závěry Zprávy o rodině 2020 uvedenými v kapitole Stabilita rodiny.

PROGRAM KONFERENCE
Nabízíme přednesené příspěvky z konference:
  • Podmínky udržitelného demografického vývoje a jejich překážky – bezdětní, Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D., vedoucí pracovní skupiny rodina, VÚPSV, Praha – prezentace
  • Pomůže náš stát zakládajícím rodinám k dostupnému bydlení?, Ing. Milada Kadlecová, Institut regionálních informací, Brno – prezentace
  • Volitelný časový model pracovního a soukromého života – návrh pro rodinnou politiku, Dr. Karin Jurczyk, Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik e. V, Mnichov – prezentace
  • (Ne)atraktivita zkrácených pracovních úvazků, JUDr. Markéta Schormová, předsedkyně Sekce zaměstnanosti a práce, poradního orgánu představenstva HK ČR – prezentace
  • Podmínky pro stabilní vztah rodičovského páru: prevence patologií, Mgr. Katarína Dubělčíková, Mgr. Valéria Šmýrová, Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s., Ostrava – prezentace