21. září 2020

Očekávání střešních prorodinných organizací od implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze pracovního a rodinného života

Pozorně sledujeme počínající diskusi v souvislosti s implementací směrnice do právních a správních předpisů České republiky ke 2. 8. 2022.

Cílem směrnice je dosáhnout rovnosti příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti pomocí sladění pracovního a rodinného života rodičů a pečujících osob.

Vnímáme snahu Evropské unie o posílení účasti otců na péči o nejmenší děti a o zlepšení podmínek pečujících.

Protože není dosud známý rozsah změn, které plánuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, rádi bychom vyjádřili naše očekávání, že implementace zahrne opatření, která umožní:

  • Rozšířit možnosti práce na zkrácený úvazek během rodičovské dovolené

Především považujeme za důležitou jak možnost návratu na původní výši úvazku, kterou měl rodič nebo pečující o závislou osobu, před nástupem na zkrácený úvazek, tak i možnost stejné práce na dohodu o pracovní činnosti u zaměstnavatele, kde je čerpána rodičovská dovolená.

  • Navýšit celkovou částku rodičovského příspěvku na jedno dítě o částku pro rodiče, který bude čerpat dvouměsíční rodičovskou dovolenou

Pokud má být měsíční výše rodičovského příspěvku druhého rodiče motivační, tedy vyšší než měsíční částka rodiče, který pobírá rodičovský příspěvek déle, měla by o tuto částku být navýšena celková částka určená na rodičovský příspěvek. Požadavek vychází z toho, že délka pobírání příspěvku je nepřímo úměrná výši příspěvku. Na možnosti pobírat příspěvek závisí u většiny rodičů i čerpání rodičovské dovolené.

  • Zvýhodnit zaměstnavatele, kteří budou vytvářet nabídky zkrácených úvazků pro rodiče dětí do 10 let i pro osoby pečující

Snížení odvodů na sociální pojištění zaměstnance by bylo výrazem uznání přínosu práce pečujícího, zejména rodiče, jako práce společensky nutné. Náklady na umožnění této práce by neměl nést jen zaměstnavatel ale i stát. Zvýhodnění zaměstnavatelů by zvýhodnilo současně i pečující a rodiče.

  • Zachovat tříletou variantu rodičovské dovolené

Podle principu svobodné volby, jako jednoho ze základních principů rodinné politiky, by měla být zachována možnost tříleté varianty. Směrnice cílí na lepší podmínky pro účast na trhu práce, ale jistě neznevýhodňuje výkon výchovné péče jako takové.

  • Zachovat dětské skupiny v současné podobě jako dobrého nástroje pro sladění pracovního a rodinného života

Pro rodiny je důležité zachovat možnosti volby, pestrosti předškolní péče bez limitů věku dítěte. Připravovaná novela zákona o dětských skupinách, která zavádí novou službu jesle a ruší dobře fungující systém dětských skupin, zhorší postavení rodičů při návratu na trh práce. Nezohledňuje totiž potřeby rodičů a dětí, zkomplikuje například slaďování práce a rodiny v sociálních službách, zdravotnických zařízeních, vědeckých institucích, zkomplikuje život rodinám tam, kde mateřské školy nejsou zřízeny nebo mají nedostatečnou kapacitu, zkomplikuje život rodinám s dětmi se specifickými potřebami. Těm všem současný systém dětských skupin jako další možnost předškolní péče rodinný život ulehčuje.

  • Vytvořit podmínky pro svobodnou volbu zapojení na trh práce ve všech životních fázích

Muži a ženy vstupují na trh práce v různorodých – často nesrovnatelných – životních podmínkách a tudíž mají i jiné potřeby, jak řešit svoji situaci. Očekáváme, že implementace směrnice nabídne širokou škálu možností pro svobodnou volbu nástrojů sladění i životního stylu.  

Rut Kolínská
Rodinny svaz CR logo
Jan Zajíček
Edita Kozinová

Prohlášení ke stažení