11. červen 2013

Konference Bezradný rodič, bezradný zaměstnavatel? Hledejme společnou řeč…

Vzdělávací projekt M_ANIMA, určený především ženám pečujícím o děti do 15 let, který Národní centrum pro rodinu realizuje od roku 2010, pomalu dospívá do závěrečného stádia. Abychom se mohli společně zamyslet nad dosavadním průběhem a výsledky projektu, uspořádali jsme 29. 5. 2013 v Ostravě mezinárodní seminář „Bezradný rodič, bezradný zaměstnavatel – hledejme společnou řeč“, na kterém jsme společně hledali další formy usnadňující slučitelnost rodiny a zaměstnání nejen z pohledu zaměstnanců, ale také z pohledu firem.

M Anima mapa small

 

Seminář zahájila věcným projevem paní poslankyně Jitka Chalánková, která popsala některá opatření rodinné politiky umožňující lepší uplatnitelnost žen po RD na trhu práce a legislativní proces vedoucí ke schválení těchto opatření.

V úvodním příspěvku představila vedoucí projektu Marie Oujezdská účastníkům dílčí výsledky projektu M_ANIMA, např. počet žen, které zatím navštívily vzdělávací besedy, a počet vyškolených moderátorek, které mohou dále ve svých rodičovských skupinách pracovat s metodikou projektu M_ANIMA a pokračovat tak v naplňování záměrů projektu. Celým příspěvkem prolínala otázka, kterou mnohé ženy znají z přijímacích pohovorů: Co jste v uplynulých letech dělala?

Německé kolegyně Christine Nußhart a Rosa Hochschwarzer, které se na projektu metodicky podílely, přednesly příspěvky o situaci na německém trhu práce, o jednotlivých oblastech prorodinné personální politiky a také o současné nabídce různých forem nerodičovské péče, jejíž šíře je také jedním z důležitých faktorů pro úspěšnou harmonizaci rodiny a zaměstnání.

Pro úspěšný dialog je důležité, aby měly prostor pro vyjádření obě strany. Příspěvek Radky Gilarové, personální poradkyně a psycholožky, upozorňoval na shody a rozdíly ve vzájemných očekáváních a také obavách, které mají obě strany dialogu – zaměstnatelé na jedné a pečující rodiče na druhé straně. Pohled zaměstnavatele na úspěšně prováděnou prorodinnou personální politiku a výhody, které její realizace přináší nejen po stránce ekonomické, ale také z hlediska naplňování sociálního pilíře společenské odpovědnosti firem, popsala ve svém příspěvku HR manažerka Daniela Spišáková z Výzkumného ústavu hutnictví a železa.

Velmi pozitivně laděné příspěvky z praxe přineslo vystoupení dvou moderátorek, Terezy Juchelkové a Marie Varechové, které hodnotily přínos metodiky pro práci v rodičovské skupině a pozitivní efekt, který zaznamenaly v souvislosti se vzdělávacím projektem na své vlastní situaci. Mluvily o získaném sebevědomí, komunikačních dovednostech, zejména však o cenném pojmenování významu péče v rodině nejen pro jednotlivé členy, ale také pro společnost.

V závěru semináře shrnula zástupkyně ostravského Úřadu práce úskalí, s nimiž se zaměstnaní rodiče na trhu práce potýkají. Poslední příspěvek, který připravilo Národní centrum pro rodinu, se zabýval možnostmi podnikání v oblasti nerodičovské péče o děti jako jednou z možných cest při hledání nového uplatnění pro ženy po návratu z RD.

Celý seminář mohly pozorně sledovat i maminky dětí, které byly svěřeny do péče chův v přilehlém sále. Tuto službu umožnila finanční podpora Evropského sociálního fondu.
Realizační tým projektu M_ANIMA děkuje všem spolupracovníkům a spolupracovnicím za pomoc při realizaci semináře a všem účastníkům za aktivní účast a skvělou atmosféru.

 

pdf Program konference

Prezentace přednášejících:

ppt  Marie Oujezdská – „Shrnutí výsledků projektu – potřeby cílových skupin a cesty k jejich naplnění“ 

ppt  Christine Nußhart – „Jak němečtí zaměstnavatelé přistupují k otázkám slučitelnosti“

ppt  Radomíra Gilarová – „Čeho se obávají a čeho si cení zaměstnavatelé na ženách po návratu z intenzivní rodinné fáze (rodičovské dovolené či péče o závislého člena rodiny)“

ppt  Daniela Spišáková – „Proč se zaměstnavateli vyplácí realizovat prorodinnou personální politiku“

ppt  Rosa Hochschwarzer – „Jak ulehčit mladým rodičům – denní péče o děti z pohledu zaměstnavatelů a rodičovských iniciativ“

ppt  Radomíra Keršnerová, Petra Michalová – „Sama sobě vedoucí – možnosti samostatného podnikání v oblasti služeb péče o děti“

foto predsed foto sal
fotos logy foto hlidani