09. říjen 2019

Dobrovolnictví jako nástroj rodinné politiky v ČR a v Evropě

Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s Hanns Seidel Stiftung pořádalo odborný seminář Dobrovolnictví jako nástroj rodinné politiky v ČR a Evropě, který se konal v pondělí 7. října 2019 v Poslanecké sněmovně PČR, vchod z ul. Sněmovní 4.

Seminář byl zacílen na možnosti rozvoje politiky dobrovolnictví v kontextu rodinné seniorské politiky.

Záštitu přijali poslankyně a poslanci Parlamentu České republiky Miroslava Němcová, Pavla Golasowská, Jana Krutáková a Jan Bauer.

Téma bylo zvoleno s ohledem na demografický vývoj společnosti. Je zřejmé, že demografický vývoj bude v blízké budoucnosti klást mimořádné nároky na mezigenerační soužití.

Kvalita vzájemných vztahů bude významně ovlivňovat společenské klima. V současné době není dostatek příležitostí pro spolupráci generací, a tím ani pro vzájemné poznávání a vytváření atmosféry důvěry, zejména mezi mladými lidmi a seniory.

Dobrovolnictví není v dostatečné míře uznáváno jako rodinně-politické, mezigenerační (generace spojující) téma. Chybí i institucionální ukotvení na úrovni obcí, krajů a státu. 

Cílem semináře bylo vyjít ze současného stavu a prezentovat možnosti politiky dobrovolnictví. Zvláštní zřetel byl věnován dobrovolnictví v rámci rodinné seniorské politiky.

Obohacující byly i zahraniční zkušenosti. 

Program semináře:

Výstupy semináře Dobrovolnictví jako nástroj rodinné politiky v ČR a v Evropě

  • rozvíjet politiku dobrovolnictví, která bude reprezentovat dobrovolnictví jako samostatnou politickou oblast, nikoli jako průřezovou politiku
  • schválení Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR, vytvoření Rady dobrovolnictví jako poradního orgánu vlády ČR (při MVČR)
  • vytvořit systematické dobrovolnictví, které umožní rozvoj dobrovolnické infrastruktury a managementu
  • podpora regionální politiky dobrovolnictví
  • vnímat politiku dobrovolnictví jako součást rodinné politiky a vzdělávací politiky
  • podporovat dobrovolnickou infrastrukturu pro zapojení dětí a mládeže, seniorů a rodin do dobrovolnických aktivit
  • propagovat dobrovolnictví jako formu občanské aktivity, zdravého životného stylu u všech generací
  • vytvořit finanční nástroje podporující profesionalizaci dobrovolnictví a výzkum dobrovolnictví včetně evidence dobrovolnické činnosti

Nabízíme přednesené příspěvky:

Zahájení semináře – audiozáznam

Význam dobrovolnictví (či dokonce politiky dobrovolnictví) v kontextu rodinné politiky – prezentace – Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Phd. vedoucí katedry sociální práce CMTF UP Olomouc, audiozáznam přednášky


Dobrovolnictví na úrovni profesních svazů – prezentace Ing. libuše Nivnická, místopředsedkyně Svazu knihovníků a informačních pracovníků, ředitelka Mahenovy knihovny v Brně


Komunitní dobro – prezentace – PhDr. Jiří Tošner, zakladatel Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú., audiozáznam přednášky

Příklady dobré praxe:
Dobrovolnictví v Irsku
Dobrovolnictví na úrovni spolkové země SRN Bavorsko
TOS Kuřim – Ing. Jiří Michele – audiozáznam přednášky
Koordinace dobrovolnictví v Prachaticích – prezentace – Hana Rabenhauptová, referent pro samosprávu a komunitní plánování, MÚ Prachatice, audiozáznam přednáškyRodinná seniorská politika a dobrovolnictví – Dana Žižkovská, krajská koordinátorka pro Jihomoravský kraj, MPSV, video


Diskuze a závěrečné shrnutí – audiozáznam