20. červenec 2021

Oficiální modlitba k X. Světovému setkání rodin, 22. – 26. června 2022

Otče svatý,
přicházíme před tebe,
abychom tě chválili
a abychom ti děkovali za velký dar, jímž je rodina.

Prosíme tě za rodiny posvěcené svátostí manželství.
Dej, aby každý den nově objevovaly přijatou milost
a jako malé domácí církve dokázaly vydávat svědectví
o tvé přítomnosti
a o lásce, kterou Kristus miluje církev.

Prosíme tě za rodiny zakoušející nesnáze a bolest
pro nemoc či trápení, která znáš ty sám.
Podpírej tyto rodiny a pomáhej jim vidět  
cestu svatosti, na niž je voláš,
aby směly zakusit tvé nekonečné milosrdenství
a hledat nové způsoby, jak růst v lásce.

Prosíme tě za děti a mladé lidi:
ať se s tebou setkají a radostně odpovědí na povolání,
které jsi pro ně připravil.
Prosíme za rodiče a prarodiče:
ať nezapomínají,
že v péči o děti, kterés jim po tělesné i duchovní stránce svěřil,
jsou znamením Božího otcovství i mateřství.
A prosíme také za zkušenost bratrství,
kterou rodiny mohou dát celému světu.

Pane, dej, ať každá rodina
může v církvi žít své vlastní povolání ke svatosti
jako výzvu stát se učedníky – misionáři
ve službě životu a pokoji
ve společenství s kněžími
i lidmi všech ostatních životních stavů.

Žehnej světovému setkání rodin.
Amen.

Tato modlitba složená k 10. světovému setkání rodin pramení z hluboké vděčnosti našemu nebeskému Otci za veliký dar rodiny, která je výsostným prostorem láskyplných vztahů a také modlitby, jak to prokázaly i nedávné zkušenosti z časů pandemie. Její text se inspiruje tématem, které pro setkání zvolil papež František: „Rodinná láska: Povolání a cesta ke svatosti“. Modlitba má sloužit jako pastorační nástroj: od nynějška se ji lze modlit ve farnostech, společenstvích i doma, aby napomohla v přípravě na mezinárodní setkání nadcházejícího roku.

„Povolání každého dítěte se rodí z lásky zakoušené v rodinném životě, z lásky zakoušené uprostřed domácnosti, kde se vydává prvními krůčky na cestě ke svatosti,“ říká též kardinál Farrell a pokračuje: „Zkušenost s modlitbou nás uvádí do hlubšího a spásonosného významu vztahů v každodenním životě. Dvojice rodiny a povolání společně s rodinou a svatostí nám ukazují, jak zásadní význam mají rodinné vztahy pro zrod lásky. V době plné zkoušek a obtíží, kdy rodiny zažívají problémy a potýkají se s těžkostmi, nám řeči o rodinné svatosti mohou připadat zastaralé nebo nepřípadné. Právě v tom ovšem spočívá význam modlitby pro naplněné prožívání svátosti manželství. Vztah s Bohem umožňuje křesťanským párům oživovat každý den milost, kterou obdrželi, a ta je posiluje v každodenních úkolech a zápasech. Náš život vždy může být cestou k osobní, rodinné i manželské svatosti, způsobem, jak růst v lásce ke druhým lidem. Všichni rodinní příslušníci, včetně malých dětí, mládeže, rodičů i prarodičů, jsou povoláni objevit v sobě volání ke svatosti. V tomto smyslu se rodinný život může stát projevem svatosti jako ‚nejkrásnější tvář církve‘ (GE 9). To nám ukazuje, jak užitečné je vnímat vzájemné odkazy mezi Amoris laetitia a Gaudete et exsultate, jak to papež František navrhuje v tématu setkání, abychom lépe porozuměli rodinnému povolání.“