04. březen 2021

Pozvání ke sledování videí vytvořených u příležitosti IX. Světového setkání rodin v Dublinu v roce 2018

Rádi bychom vás pozvali ke sledování videí Amoris laetitia, která vycházejí z exhortace papeže Františka Radost z lásky s podtitulem Mluvme o rodině – buďme rodinou. Děkujeme za technickou spolupráci Centru pro rodinný život Olomouc. Smyslem videí je rozproudit diskusi v rodinách a společenstvích nad tématem rodina, uvidět její bohatství, slabiny, touhy i ideály a především realitu, ve které se dnešní rodina a její členové nacházejí. Řadu návodných otázek jsme zpracovali do impulzů, tedy pracovních listů.


1. téma: Realita dnešního rodinného života

Rodina je místem, kde lidé zakoušejí lásku, kde se učí, že je někdo miluje a jak mají milovat druhé. Tato zkušenost lásky jim umožňuje utvářet si pozitivní obraz sebe sama a budovat zdravé vztahy, ale soužití v rodině není bez potíží. Navzdory tomu mladí lidé po rodině touží a tato touha je motivací pro církev. Bez rodiny není církev. Nahlédněme do zkušeností a vyslechněme si následující svědectví.

Impulzy pro diskusi v rodině, ve společenství

V pracovním listu najdete otázky např. Jakým problémům dnes lidé čelí?; Obejde se církev bez rodiny?; Co motivovalo naše rodiče, prarodiče,…k založení rodiny?; Jaké vnímáte dělení rolí v rodině?; Jaký je váš vztah k dobrovolnictví?; Co očekáváte od médií?; Jak můžeme mladé lidi motivovat k založení rodiny?…


2. téma: Bůh dává nový význam

Papež František zdůrazňuje jedinečnou a nenahraditelnou úlohu milujících rodičů a jejich dětí. Podobně nezastupitelná je hodnota svátostného manželství. O manželství, rodinu i vztahy je třeba pečovat, věnovat jim čas, pozornost i úsilí. Své místo má modlitba v rodině. Svou úlohu v církvi mají i závislí členové rodiny, neúplné rodiny, matky samoživitelky, vdovy a vdovci.

Impulzy pro diskusi v rodině, ve společenství

V pracovním listu najdete otázky např. V čem vnímáte jedinečnou roli milujících rodičů? Co pomáhá dětem v jejich úspěchu pro život i zaměstnání? Jak přistupují manželé k plánování rodiny? Jak konkrétně se projevuje naše důvěra v Boží přítomnost v našem vztahu? Čerpáme u Boha milost, požehnání a sílu skrze společnou modlitbu? Kdy a jak předáváme dětem příklad našeho osobního, živého vztahu s Bohem? Doprovázeli jste umírající? – Čím vás toto setkání změnilo?; Co můžeme nabídnout lidem, které nežijí v manželství?


3. téma: Boží sen o lásce

„Láska je mnohem víc než jen zákon, který se nám ukládá: ‚protože on napřed miloval nás‘ (srov. 1 Jan 4,19), není už láska ‚přikázáním‘, ale odpovědí na dar lásky, se kterou se k nám Bůh přibližuje“ (Share the Good News,59). Papež František čerpá ve svém výkladu z toho, jak o lásce hovoří svatý Pavel v úryvku 1.Kor 13,4-7. Apoštol tu prvním křesťanům předává Ježíšovo poselství lásky.

Impulzy pro diskusi v rodině, ve společenství

V pracovním listu najdete otázky např.Co lásce mezi členy rodiny prospívá?; Jak vás rodiče učili soucitu vůči druhým?; Proč lidé závidí?; Je pro vás důležité naslouchání?; Dokázali jste zabránit?; Jaký jsem rodič, manžel, manželka, jaký jsem sourozenec? Jsem tím, kdo druhým důvěřuje?; Kdy jste pocítili velkou podporu a lásku v těžké životní situaci?


4. téma: Manželská láska rostoucí ke zralosti

„Prvotním místem pro setkání s Bohem je u většiny dospělých i dětí rodinný život. Pro křesťany je rodina první zkušeností s církví: ‚Domov by měl být první církví, kterou děti poznají, ve které si připomínají Boha a kde se jim pomáhá s modlitbou tím, co kolem sebe vidí.‘ Právě v rodině, ‚domácí církvi‘, poprvé žijeme své křesťanství, zjišťujeme, co patří ke křesťanskému životu, učíme se, čemu věřit a jaké hodnoty vyznávat, a rosteme v modlitbě“ (Share the Good News,83). Co papež František říká o sexualitě mezi manžely, kteří se navzájem milují? Co říká o vztazích mezi rodiči a dětmi, o vztazích k prarodičům a dalším důležitým dospělým lidem v životě dětí?

Impulzy pro diskusi v rodině, ve společenství

V pracovním listu najdete otázky např. Kde jste získali svou víru v Boha?; Je pro vás přátelství od vašeho manžela(ky) důležité?; Vnímáte důležitost něhy v manželství?; Vzpomenete si na první okamžik, kdy jste si uvědomili, že věříte v Boha?; Jakou roli ve vašem životě hraje důvěra, kterou jste dostali od svých rodičů, nebo ji dostáváte od manžela(ky), přátel, kolegů?; Jak si poradíte s vlastním hněvem?; Byly informace, které jste dostali vy od svých rodičů, pro vás dostačující?


5. téma: Z Božího milosrdenství není nikdo vyloučen

Nikdo z nás není dokonalý, všichni jsme ale zahrnuti v Boží lásce a milosrdenství. Páté téma se zaměřuje na otázky, které předkládá papež František, abychom se skutečně zamysleli nad láskou a milosrdenstvím, které nikoho nevylučují. Zabývá se také tím, co papež říká o důležitosti doprovázení novomanželů a těch, kdo se připravují na manželství.

Impulzy pro diskusi v rodině, ve společenství

V pracovním listu najdete otázky např.Jaké hodnoty žijí rodiny ve vašem okolí?; Jak je možné zapojit do života farnosti rozvedené?; Jaké důvody mají dnes mladí lidé k tomu, aby neuzavírali sňatky?; Setkali jste se s kurzy Alfa?; Jak se u vás projevuje hlas svědomí?; Vnímáte ve vašich farnostech manželství, která žijí příkladně?; Podporujete nějak novomanžele nebo mladé ve vaší farnosti?


6. téma: Evangelium naděje pro naše rodiny

„Je možné nalézt každý den několik minut, abychom se spojili před živým Pánem, řekli mu věci,

které nám dělají starosti, modlili se za potřeby rodiny, za někoho, kdo prochází těžkým obdobím,

prosili ho o pomoc v lásce, děkovali mu za život a dobré věci, poprosili Pannu Marii, aby nás

chránila svým mateřským pláštěm“ (AL,318).

Impulzy pro diskusi v rodině, ve společenství

V pracovním listu najdete otázky např. Jak se u vás doma modlíte?; Jakou modlitbu mají rády vaše děti?; Jaké životní hodnoty pokládáte za nejdůležitější a chtěli byste je dětem předat?; Modlíte se i s Písmem?; Proč je důležité prosit, děkovat a omluvit se?; Kde je třeba dávat svobodu a kde naopak stanovovat hranice?; Čím nás mohou inspirovat nejstarší členové rodiny?